Friday, June 03, 2011

午飯的時候我們去看艾未未

艾未未

香港藝術家就只可躲在工廠大廈裡偷生,近乎匿跡。我們都喜歡跳舞唱歌喜歡畫畫彈琴,只是同時也愛精神分裂。我們自以為懂得,卻選擇了一種選擇,名沉默。其實膽小如鼠。誰也不會是下一個艾未未,因為我們彼此俗不可耐。

然後有時候念起那個被失蹤的人和那段被消失的歷史,就已覺得自己很有良心。

都是假像。

-------------------------------------------------------------


展覽:愛未來藝術及詩作展
by ART EAST ISLAND
柴灣永泰路 60 號 柴灣工業城一期
日: 5/26 - 6/26/2011
時: 星期四 - 日 12pm - 6pm

 

No comments: